นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ TIPAROS CHALLENGE 2021

นักศึกษาจาก หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันในรายการ TIPAROS CHALLENGE 2021 RISING STAR CHEF จัดโดย บริษัทมายน์ ไอเดีย ครีเอทีฟ เอเจนซี่ จำกัด เพื่อค้นหาสุดยอดเชฟระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถด้านการปรุงอาหาร และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน-นิสิต-นักศึกษาด้านอาหารรุ่นใหม่ที่มีใจรักในการปรุงอาหาร และรู้จักการปรับประยุกต์ใช้วัตถุดิบต่างๆ มาปรุงอาหารเพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือเยาวชนไทย ตลอดจนเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยในอนาคตต่อไป

Read More

คณะวิทย์ฯจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 3 เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ณ ห้องประชุม SC 309 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม เป็นวิทยากรบรรยาย หลัก IKIGAI กับการทำงาน ให้นักศึกษาได้ตั้งเป้าหมายและรู้จักตนเองให้มากขึ้น และวิธีการสร้างความสุขในการใช้ชีวิต และได้เรียนรู้เทคนิคการเตรียมตัวสมัครงาน การสัมภาษณ์ง

Read More
อ.เกษมสุข เขียวทอง

อาจารย์

+

อ.เกษมสุข เขียวทอง

อาจารย์

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ "การจัดการสุขาภิบาลอาหาร"

เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 อ.ปภากร ศรีสอน หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร นำนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ เข้าอบรมเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพ ในหัวข้อ "การจัดการสุขาภิบาลอาหาร" ในยุคที่เกิดการระบาดของไวรัส โควิด 19 ณ ห้องจรัญเมือง 2 ชั้น 2 โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ (ถนนพระราม6) กรุงเทพ

ซึ่งหัวข้อครอบคลุมเนื้อหาในด้าน 

-ความสำคัญของงานสุขาภิบาลอาหาร

-การปนเปื้อนของอาหาร

-เส้นทางการผลิตอาหาร

-สุขลักษณะของสถานที่อุปกรณ์และเครื่องมือ

-สุขลักษณะส่วนบุคคล

-HACCP ในการปฎิบัติงาน

Read More
น.ส.ภาวีณา ล่ามกิจจา

คนงาน

+

น.ส.ภาวีณา ล่ามกิจจา

คนงาน

อ.ธนวันต์ พัฒนสิงห์

อาจารย์

+

อ.ธนวันต์ พัฒนสิงห์

อาจารย์

สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ให้บริการวิชาการ เพื่อสร้างอาชีพแก่ชุมชนเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสร้างอาชีพแก่ชุมชน จ.ชลบุรี  มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการแปรรูปอาหาร ใน 7 เมนู พายกรอบ  มัฟฟิน ขนมปังหมูหยองน้ำสลัด เอแคร์  ดับเบิ้ลช็อกและขนมปังสังขยา แก่ชุมชนเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

Read More

นศ. อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ คณะวิทย์ฯ จัดอาหารว่างในงานสัมมนาสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ​   ​ จัดอาหารว่าง สำหรับดูแลแขกและวิทยากร ในงาน​การจัดสัมมนาของนักศึกษาการจัดการการบินและอวกาศในหัวข้อเรื่อง​  เทคนิคการปรับตัวอาชีพในอุตสาหกรรมการบินของไทยในยุคโควิด​-19​  ของ สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

Read More

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ คณะวิทย์ฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง-พัฒนาหลักสูตรใหม่

วันนี้ 25 มีนาคม 2563 หลักสูตร วท.บ.(อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรใหม่ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ กิจกรรมย่อยที่ 2  ประชุมและอภิปรายวิพากษ์หลักสูตร วท.บ.อุตสาหกรรมอาหารและการบริหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาทบทวนปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น ประชุมผ่านระบบ video conference

Read More

คณะวิทย์จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร

วันนี้ 22 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยได้รับเกียรติจาก คุณทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ ตำแหน่งรองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน บรรยายเรื่อง ทิศทางการศึกษาและแนวทางการสร้างอาชีพในอนาคตเพื่อรองรับ EEC ที่ห้องประชุม SC 103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read More