อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ คว้ารางวัลผลงานระดับยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 7 ( AUC2 )

เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 7 ( The ASEAN Undergraduate Conference In Computing : AUC2 ) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย มีนักศึกษาและผลงานได้รับการเข้าร่วมจำนวน 14 คน 11 ผลงาน ซึ่งได้รับรางวัลโดยแยกเป็นประเภทผลงานดังต่อไปนี้

Read More
อ.ศรีชล ภิรมย์ลาภ

อาจารย์

+

อ.ศรีชล ภิรมย์ลาภ

อาจารย์

 • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา 2560
 • ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา 2553
ผศ.อรรถนิติ วงศ์จักร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.อรรถนิติ วงศ์จักร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2554
 • วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2549

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อ.สุกัลยา ชาญสมร

อาจารย์

+

อ.สุกัลยา ชาญสมร

อาจารย์

 • วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา   2552
 • วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2540
อ.วิชญะ สมเกียรติ

อาจารย์

+

อ.วิชญะ สมเกียรติ

อาจารย์

 • วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2556
 • วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2553
ผศ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขา

+

ผศ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขา

 • วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)    มหาวิทยาลัยบูรพา    2556
 • วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)    มหาวิทยาลัยขอนแก่น    2554