Untitled Document Untitled Document
         

 

 

   
 
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ประวัติ
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร หมวดที่ 1-3
โครงสร้างหลักสูตร หมวดที่ 4-8
แผนการสอน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
หน่วยงานภายในมหาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แบบฟอร์มปัญหาพิเศษ
ตัวอย่างเล่มสมบูรณ์
โครงร่างปัญหาพิเศษ
แบบฟอร์มอนุมัติโครงร่างปัญหาพิเศษ
การเขียนบรรณานุกรมปัญหาพิเศษ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558

  Untitled Document
   เจ้าหน้าที่
 

 เจ้าหน้าที่ประจำสาขา

 นายเสกศิลป์  มีดี
นักวิชาการการศึกษา

 นายอาทิตย์  ฟองฟุ้ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

 นางสุจีระรัตน์ เอกเฉลิมวุฒิ
เจ้าหน้าที่
ประจำอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร1

นายเขมณัฐ อุสาห์ดี

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

 

 

นางสำเนา ตรีกูด

เจ้าหน้าที่ประจำอาคารแปรรูปอาหาร 2

 

 

 

 

   
   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1670, 1675 e-mail: FoodSci_rmutto@hotmail.com

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.