Untitled Document Untitled Document
         

 

 

   
 
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ประวัติ
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร หมวดที่ 1-3
โครงสร้างหลักสูตร หมวดที่ 4-8
แผนการสอน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
หน่วยงานภายในมหาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แบบฟอร์มปัญหาพิเศษ
ตัวอย่างเล่มสมบูรณ์
โครงร่างปัญหาพิเศษ
แบบฟอร์มอนุมัติโครงร่างปัญหาพิเศษ
การเขียนบรรณานุกรมปัญหาพิเศษ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558

  Untitled Document
   ประวัติ
 

ประวัติความเป็นมา

การจัดตั้งสาขา                
            ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารส่งออกหรือเปรียบเสมือนครัวของโลก  (Kitchen of the world) รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนให้มีการแปรรูปผลผลิตเกษตร ดังนั้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  จึงได้จัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 ผลิตบัณฑิตเพื่อป้อนเข้าสู่ธุรกิจด้านอาหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ในปัจจุบันรัฐบาลมุ่งเน้นที่จะสร้างมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารระดับชุมชนและระดับอุตสาหกรรม โดยให้บุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ทางเคมี จุลชีววิทยาและกายภาพได้ จึงมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร )  ให้มีความสามารถตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง  ซึ่งมีความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว (High accuracy, precision and rapidity) ตามข้อกำหนดระหว่างประเทศ  ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

   
   
   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1670, 1675 e-mail: FoodSci_rmutto@hotmail.com

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.