Skip to main content
comment_count

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเมคคา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ปี 2562

นายสมบูรณ์  จะโป นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หนึ่งในสมาชิกทีมสมาชิกทีมสถานีภาษีเจริญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ปี 2562 (Thailand Robot Design Contest: RDC 2019) เมื่อวันที่ 8มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์ชวลิตร ปัญญาอิสระ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Share this post

Comments (0)