Untitled Document Untitled Document

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาเว็บไซต์คณะใหม่ สามารถติดตามข่าวสารคณะได้ที่ http://sci.rmutto.ac.th

ไปที่เว็บไซต์ใหม่

 
ลิงค์ด่วน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
รับเรื่องร้องเรียน
สายด่วนคณบดี
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
กรอกข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทย์
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
สำนักงานคณบดี
ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม
ศูนย์ความปลอดภัยทางอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
บริการนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี/ป.โท
ดาวน์โหลดเอกสาร
ทุนการศึกษา
หอพักนักศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ประเมินการแก้ไขข้อร้องเรียน
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
กรอกแบบประเมินตนเองของนักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร (นศ.ปีสุดท้าย)
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
จดหมายข่าวคณะวิทย์ฯ
มัลติมีเดีย
คลังรูปภาพ
วีดีโอ
Youtube
สำหรับบุคลากร
ตารางขอใช้รถราชการ
ตารางการใช้ห้องประชุม
ประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบประเมินตนเองของอาจารย์
เอกสารเลื่อนเงินเดือน พนักงาน ข้าราชการและพนักงานราชการ
เอกสาร/แบบฟอร์ม
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ระบบ MIS
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ E-training
อีเมล์สำหรับบุคลากร
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัย
การเงินและงบประมาณ
รายงานโครงการ งบ57
เล่มรายงานโครงการ 58
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
แผนยทธศาสตร์คณะ
โครงการ งปม.60
แบบวิเคราะห์โครงการ (แนบขออนุมัติ)
แบบรายงานโครงการ (แนบเคลียร์เงิน)
งบเงินอุดหนุน 60
งบรายจ่ายอื่น 60
แผนการดำเนินโครงการ 60
แผนดำเนินโครงการ งปม.60
การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
แสดงความคิดเห็น (Facebook)
ประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน 57
ดาวน์โหลด
ระบบงานประกันฯ (DocuShare)
ระบบ CHE QA online
SAR 57
แผนพัฒนาและเป้าหมายประกันฯ 58
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 57
ประกาศปรับปรุงเกณฑ์ข้อ 1.4
งานวิชาการและบริหารหลักสูตร
รายงานผล TQF สาขาวิทย์-คณิต
เล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง 2559)
มคอ.5 ปีการศึกษา 2557
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
มคอ.3-5 ปีการศึกษา 2558
การแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
มคอ.ปีการศึกษา2559
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิรู้ภูมิถิ่น
เรื่องเล่าเมืองบางพระ
ตามหาขนมไทย
ขนมบุหลันดั้นเมฆ
ศิษย์เก่า
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
เว็บบอร์ด
ข้อมูลศิษย์เก่า
 
   Untitled Document
    ข่าวประชาสัมพันธ์  

  เคเบิ้ล PTV Sriracha ถ่ายทำนวัตกรรมโรงเรือนต้นแบบปลูกพืชอัตโนมัติ
08 กุมภาพันธ์ 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณะวิทย์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์
01 กุมภาพันธ์ 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และบัณฑิตพึงประสงค์
23 มกราคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ผู้แทนจากบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เข้าหารือแนวทางในการจัดทำความร่วมมือ
17 มกราคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณะวิทย์ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาและบุคลากร
02 พฤศจิกายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
01 พฤศจิกายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณะวิทย์ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรข้าวต้มหางออกพรรษา
12 ตุลาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 สโมสรนักศึกษาขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกฝังจริยธรรมและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมภายในวัด ปีการศึกษา 59
02 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ขอความอนุเคราะห์ให้นายจ้างตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับลักษณะบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 สิงหาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 นักศึกษาคณะวิทย์ฯคว้ารางวัลในการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation Contest 2016)
04 กรกฎาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณะวิทย์ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร
25 มีนาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
25 มีนาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณะวิทย์ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และบัณฑิตพึงประสงค์ของคณะ
17 มีนาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ขอเชิญบุคลากรคณะวิทย์เข้าร่วมจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของคณะ
14 มีนาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณะวิทย์ฯจัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และบัณฑิตพึงประสงค์
28 กุมภาพันธ์ 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.