Untitled Document Untitled Document

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาเว็บไซต์คณะใหม่ สามารถติดตามข่าวสารคณะได้ที่ http://sci.rmutto.ac.th

ไปที่เว็บไซต์ใหม่

 
ลิงค์ด่วน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
รับเรื่องร้องเรียน
สายด่วนคณบดี
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
กรอกข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทย์
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
สำนักงานคณบดี
ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม
ศูนย์ความปลอดภัยทางอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
บริการนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี/ป.โท
ดาวน์โหลดเอกสาร
ทุนการศึกษา
หอพักนักศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ประเมินการแก้ไขข้อร้องเรียน
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
กรอกแบบประเมินตนเองของนักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร (นศ.ปีสุดท้าย)
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
จดหมายข่าวคณะวิทย์ฯ
มัลติมีเดีย
คลังรูปภาพ
วีดีโอ
Youtube
สำหรับบุคลากร
ตารางขอใช้รถราชการ
ตารางการใช้ห้องประชุม
ประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบประเมินตนเองของอาจารย์
เอกสารเลื่อนเงินเดือน พนักงาน ข้าราชการและพนักงานราชการ
เอกสาร/แบบฟอร์ม
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ระบบ MIS
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ E-training
อีเมล์สำหรับบุคลากร
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัย
การเงินและงบประมาณ
รายงานโครงการ งบ57
เล่มรายงานโครงการ 58
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
แผนยทธศาสตร์คณะ
โครงการ งปม.60
แบบวิเคราะห์โครงการ (แนบขออนุมัติ)
แบบรายงานโครงการ (แนบเคลียร์เงิน)
งบเงินอุดหนุน 60
งบรายจ่ายอื่น 60
แผนการดำเนินโครงการ 60
แผนดำเนินโครงการ งปม.60
การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
แสดงความคิดเห็น (Facebook)
ประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน 57
ดาวน์โหลด
ระบบงานประกันฯ (DocuShare)
ระบบ CHE QA online
SAR 57
แผนพัฒนาและเป้าหมายประกันฯ 58
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 57
ประกาศปรับปรุงเกณฑ์ข้อ 1.4
งานวิชาการและบริหารหลักสูตร
รายงานผล TQF สาขาวิทย์-คณิต
เล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง 2559)
มคอ.5 ปีการศึกษา 2557
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
มคอ.3-5 ปีการศึกษา 2558
การแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
มคอ.ปีการศึกษา2559
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิรู้ภูมิถิ่น
เรื่องเล่าเมืองบางพระ
ตามหาขนมไทย
ขนมบุหลันดั้นเมฆ
ศิษย์เก่า
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
เว็บบอร์ด
ข้อมูลศิษย์เก่า
 
   Untitled Document
    ข่าวประชาสัมพันธ์  

 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และบัณฑิตพึงประสงค์
25 กุมภาพันธ์ 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ฯ ออกประชาสัมพันธ์คณะ
16 กุมภาพันธ์ 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มรภ.สุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานคณะวิทย์
16 กุมภาพันธ์ 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณะวิทย์ฯจัดโครงการการพัฒนาการจัดการสหกิจศึกษาของคณะ
02 กุมภาพันธ์ 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมเสวนา เรื่อง เหลียวหลังแลหน้าการประกันคุณภาพ
22 มกราคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาธุดงคสถานชั้นยอด
06 พฤศจิกายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 สโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ "ปรีดียาธรณ์เกมส์ ครั้งที่ 1
01 ตุลาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 รายการมองชล เข้าสัมภาษณ์ทีมอาจารย์และนักศึกษาทีมพัฒนา ผัดไทยพอดีคำ
27 สิงหาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลจากโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 7 “ Food Innovation Contest 2015”
22 มิถุนายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 นายเกียรติคุณ แก้วแสนขัน นศ. ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รับโล่รางวัลคนดี
23 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีชีวภาพสู่ชุมชน
20 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาศาสตร์กับจริยธรรม:สัมผัสรักคุณธรรม” วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม
18 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 21
08 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 จดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 1 เดือน ต.ค - ธ.ค 57
07 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทย์ เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 มีนาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.