Untitled Document Untitled Document

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาเว็บไซต์คณะใหม่ สามารถติดตามข่าวสารคณะได้ที่ http://sci.rmutto.ac.th

ไปที่เว็บไซต์ใหม่

 
ลิงค์ด่วน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
รับเรื่องร้องเรียน
สายด่วนคณบดี
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
กรอกข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทย์
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
สำนักงานคณบดี
ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม
ศูนย์ความปลอดภัยทางอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
บริการนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี/ป.โท
ดาวน์โหลดเอกสาร
ทุนการศึกษา
หอพักนักศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ประเมินการแก้ไขข้อร้องเรียน
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
กรอกแบบประเมินตนเองของนักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร (นศ.ปีสุดท้าย)
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
จดหมายข่าวคณะวิทย์ฯ
มัลติมีเดีย
คลังรูปภาพ
วีดีโอ
Youtube
สำหรับบุคลากร
ตารางขอใช้รถราชการ
ตารางการใช้ห้องประชุม
ประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบประเมินตนเองของอาจารย์
เอกสารเลื่อนเงินเดือน พนักงาน ข้าราชการและพนักงานราชการ
เอกสาร/แบบฟอร์ม
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ระบบ MIS
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ E-training
อีเมล์สำหรับบุคลากร
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัย
การเงินและงบประมาณ
รายงานโครงการ งบ57
เล่มรายงานโครงการ 58
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
แผนยทธศาสตร์คณะ
โครงการ งปม.60
แบบวิเคราะห์โครงการ (แนบขออนุมัติ)
แบบรายงานโครงการ (แนบเคลียร์เงิน)
งบเงินอุดหนุน 60
งบรายจ่ายอื่น 60
แผนการดำเนินโครงการ 60
แผนดำเนินโครงการ งปม.60
การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
แสดงความคิดเห็น (Facebook)
ประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน 57
ดาวน์โหลด
ระบบงานประกันฯ (DocuShare)
ระบบ CHE QA online
SAR 57
แผนพัฒนาและเป้าหมายประกันฯ 58
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 57
ประกาศปรับปรุงเกณฑ์ข้อ 1.4
งานวิชาการและบริหารหลักสูตร
รายงานผล TQF สาขาวิทย์-คณิต
เล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง 2559)
มคอ.5 ปีการศึกษา 2557
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
มคอ.3-5 ปีการศึกษา 2558
การแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
มคอ.ปีการศึกษา2559
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิรู้ภูมิถิ่น
เรื่องเล่าเมืองบางพระ
ตามหาขนมไทย
ขนมบุหลันดั้นเมฆ
ศิษย์เก่า
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
เว็บบอร์ด
ข้อมูลศิษย์เก่า
 
   Untitled Document
    ข่าวประชาสัมพันธ์  

 ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทย์ฯ ทุกชั้นปี เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ ปี 2558
30 มีนาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 อาจารย์พิรดา สุดประเสริฐ อาจารย์คณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค STI Thailand Awards 2015
12 มีนาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ ร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)
11 มีนาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
26 พฤศจิกายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณะวิทย์ฯ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมฟังธรรมบรรยาย พระมหาวีโร ภิกขุกาญจน์ และคณะ ในโครงการวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พุทธศาสนาหนุุนนำ
14 พฤศจิกายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 กำหนดการสัมภาษณ์ผู้ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(รายใหม่และรายเก่า) ประจำปีการศึกษา 2557
01 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ทับทิมกรอบแห้ว
11 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 วิทยาศาสตร์กับขนมไทย ตอน ขนมปุยฝ้าย
11 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 “ขนมชั้นกุหลาบ” แทนความรักแบบไทยๆ
05 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ประกาศผลการคัดเลือกคนดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2556
14 สิงหาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปี 2556
11 กรกฎาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 กำหนดการจัดโครงการอบรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2556
19 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (ในประเทศ) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
22 พฤษภาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ประกาศการย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤษภาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเสนอรับทุนการศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
26 เมษายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.