Untitled Document Untitled Document

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาเว็บไซต์คณะใหม่ สามารถติดตามข่าวสารคณะได้ที่ http://sci.rmutto.ac.th

ไปที่เว็บไซต์ใหม่

 
ลิงค์ด่วน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
รับเรื่องร้องเรียน
สายด่วนคณบดี
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
กรอกข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทย์
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
สำนักงานคณบดี
ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม
ศูนย์ความปลอดภัยทางอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
บริการนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี/ป.โท
ดาวน์โหลดเอกสาร
ทุนการศึกษา
หอพักนักศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ประเมินการแก้ไขข้อร้องเรียน
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
กรอกแบบประเมินตนเองของนักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร (นศ.ปีสุดท้าย)
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
จดหมายข่าวคณะวิทย์ฯ
มัลติมีเดีย
คลังรูปภาพ
วีดีโอ
Youtube
สำหรับบุคลากร
ตารางขอใช้รถราชการ
ตารางการใช้ห้องประชุม
ประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบประเมินตนเองของอาจารย์
เอกสารเลื่อนเงินเดือน พนักงาน ข้าราชการและพนักงานราชการ
เอกสาร/แบบฟอร์ม
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ระบบ MIS
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ E-training
อีเมล์สำหรับบุคลากร
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัย
การเงินและงบประมาณ
รายงานโครงการ งบ57
เล่มรายงานโครงการ 58
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
แผนยทธศาสตร์คณะ
โครงการ งปม.60
แบบวิเคราะห์โครงการ (แนบขออนุมัติ)
แบบรายงานโครงการ (แนบเคลียร์เงิน)
งบเงินอุดหนุน 60
งบรายจ่ายอื่น 60
แผนการดำเนินโครงการ 60
แผนดำเนินโครงการ งปม.60
การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
แสดงความคิดเห็น (Facebook)
ประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน 57
ดาวน์โหลด
ระบบงานประกันฯ (DocuShare)
ระบบ CHE QA online
SAR 57
แผนพัฒนาและเป้าหมายประกันฯ 58
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 57
ประกาศปรับปรุงเกณฑ์ข้อ 1.4
งานวิชาการและบริหารหลักสูตร
รายงานผล TQF สาขาวิทย์-คณิต
เล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง 2559)
มคอ.5 ปีการศึกษา 2557
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
มคอ.3-5 ปีการศึกษา 2558
การแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
มคอ.ปีการศึกษา2559
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิรู้ภูมิถิ่น
เรื่องเล่าเมืองบางพระ
ตามหาขนมไทย
ขนมบุหลันดั้นเมฆ
ศิษย์เก่า
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
เว็บบอร์ด
ข้อมูลศิษย์เก่า
 
   Untitled Document
    ข่าวสารทั่วไป  

 กิจกรรมทำบุญสาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
15 กรกฎาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 กิจกรรมต้นไม้ศาสนา
15 กรกฎาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 กิจกรรม วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
15 กรกฎาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 กิจกรรมเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 กรกฎาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 กิจกรรม 5 ส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 กรกฎาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 กิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พุทธศาสนาหนุนนำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 กรกฎาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของไทย ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
25 มีนาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 เข้าร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
25 มีนาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษน์นักศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2556
21 มีนาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 โครงการอบรมการทำบัวลอยเบญจรงค์
21 ธันวาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 โครงการอบรมทำเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวชลบุรี
21 ธันวาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณ๊เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 ธันวาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.