Untitled Document Untitled Document

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาเว็บไซต์คณะใหม่ สามารถติดตามข่าวสารคณะได้ที่ http://sci.rmutto.ac.th

ไปที่เว็บไซต์ใหม่

 
ลิงค์ด่วน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
รับเรื่องร้องเรียน
สายด่วนคณบดี
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
กรอกข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทย์
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
สำนักงานคณบดี
ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม
ศูนย์ความปลอดภัยทางอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
บริการนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี/ป.โท
ดาวน์โหลดเอกสาร
ทุนการศึกษา
หอพักนักศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ประเมินการแก้ไขข้อร้องเรียน
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
กรอกแบบประเมินตนเองของนักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร (นศ.ปีสุดท้าย)
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
จดหมายข่าวคณะวิทย์ฯ
มัลติมีเดีย
คลังรูปภาพ
วีดีโอ
Youtube
สำหรับบุคลากร
ตารางขอใช้รถราชการ
ตารางการใช้ห้องประชุม
ประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบประเมินตนเองของอาจารย์
เอกสารเลื่อนเงินเดือน พนักงาน ข้าราชการและพนักงานราชการ
เอกสาร/แบบฟอร์ม
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ระบบ MIS
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ E-training
อีเมล์สำหรับบุคลากร
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัย
การเงินและงบประมาณ
รายงานโครงการ งบ57
เล่มรายงานโครงการ 58
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
แผนยทธศาสตร์คณะ
โครงการ งปม.60
แบบวิเคราะห์โครงการ (แนบขออนุมัติ)
แบบรายงานโครงการ (แนบเคลียร์เงิน)
งบเงินอุดหนุน 60
งบรายจ่ายอื่น 60
แผนการดำเนินโครงการ 60
แผนดำเนินโครงการ งปม.60
การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
แสดงความคิดเห็น (Facebook)
ประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน 57
ดาวน์โหลด
ระบบงานประกันฯ (DocuShare)
ระบบ CHE QA online
SAR 57
แผนพัฒนาและเป้าหมายประกันฯ 58
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 57
ประกาศปรับปรุงเกณฑ์ข้อ 1.4
งานวิชาการและบริหารหลักสูตร
รายงานผล TQF สาขาวิทย์-คณิต
เล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง 2559)
มคอ.5 ปีการศึกษา 2557
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
มคอ.3-5 ปีการศึกษา 2558
การแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
มคอ.ปีการศึกษา2559
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิรู้ภูมิถิ่น
เรื่องเล่าเมืองบางพระ
ตามหาขนมไทย
ขนมบุหลันดั้นเมฆ
ศิษย์เก่า
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
เว็บบอร์ด
ข้อมูลศิษย์เก่า
 
  Untitled Document
   เกี่ยวกับคณะ
 

 
 
 

 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระเป็น 1 คณะใน 8 คณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ก่อให้เกิดคณะต่างๆ 8 คณะกระจายอยู่ใน 4 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตจักรพงษภู-วนารถ และวิทยาเขตอุเทนถวาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วย 7 สาขาวิชา
 
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) เพื่อการพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประการแรก เพื่อสนองแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ นอกจากนี้ยังต้องการที่จะเน้นการจัดการด้านเทคโนโลยีพลังงานตามแนวพระราช ดำริและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมุ่งเน้นวิทยาศาสตร์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
 
ปริญญาตรี
 
           1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
           2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
           3. สาขาวิชาสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ
           4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
           5. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
           6. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
           7. หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
        
 
ปริญญาโท
 
           1.สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
 
 
วิสัยทัศน์
 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบนพื้นฐานงานวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อสังคม
 
ปรัชญา
           " มุ่งมั่นวิทยาการ               ชำนาญเทคโนโลยี
           ทวีองค์ความรู้สู่นวัตกรรม    คู่คุณธรรมและภูมิปัญญา
           รักษาสิ่งแวดล้อม             พร้อมศิลปวัฒนธรรม "
 
พันธกิจ
           1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานสากล
           2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงอุตสาหกรรม
           3. ให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน
           4. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
           5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 
อัตลักษณ์ : "บัณฑิตนักปฏิบัติ"
 
เอกลักษณ์ : "มหาวิทยาลัยนำความรู้สู่สังคม"
 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ
 
วัฒนธรรมองค์กร : คือจิตสาธารณะ
           
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 
         1.มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
 
           2.มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 
           3.มีทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
 
           4.มีทักษะทางปัญญา คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
 
           5.มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน
 
           6.เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ มีความอดทน อดกลั้นและสู้งาน
 
           7.มีบุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำ มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนรวม
 
           8.มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และใฝ่เรียนรู้
 
           9.มีความสามารถในการแข่งขันและความเป็นสากลทางวิชาการ
 
 
คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
         1.มีความซื่อสัตย์สุจริต
 
           2. มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 
           3. มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 
           4. มีความกตัญญูกตเวที ปฏิบัติตนอย่างรู้คุณ
 
หน่วยงาน/ศูนย์
  • ศุนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม
  • ศูนย์ความปลอดภัยของอาหาร

 

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.