Untitled Document Untitled Document

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาเว็บไซต์คณะใหม่ สามารถติดตามข่าวสารคณะได้ที่ http://sci.rmutto.ac.th

ไปที่เว็บไซต์ใหม่

 
ลิงค์ด่วน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
รับเรื่องร้องเรียน
สายด่วนคณบดี
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
กรอกข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทย์
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
สำนักงานคณบดี
ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม
ศูนย์ความปลอดภัยทางอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
บริการนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี/ป.โท
ดาวน์โหลดเอกสาร
ทุนการศึกษา
หอพักนักศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ประเมินการแก้ไขข้อร้องเรียน
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
กรอกแบบประเมินตนเองของนักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร (นศ.ปีสุดท้าย)
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
จดหมายข่าวคณะวิทย์ฯ
มัลติมีเดีย
คลังรูปภาพ
วีดีโอ
Youtube
สำหรับบุคลากร
ตารางขอใช้รถราชการ
ตารางการใช้ห้องประชุม
ประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบประเมินตนเองของอาจารย์
เอกสารเลื่อนเงินเดือน พนักงาน ข้าราชการและพนักงานราชการ
เอกสาร/แบบฟอร์ม
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ระบบ MIS
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ E-training
อีเมล์สำหรับบุคลากร
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัย
การเงินและงบประมาณ
รายงานโครงการ งบ57
เล่มรายงานโครงการ 58
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
แผนยทธศาสตร์คณะ
โครงการ งปม.60
แบบวิเคราะห์โครงการ (แนบขออนุมัติ)
แบบรายงานโครงการ (แนบเคลียร์เงิน)
งบเงินอุดหนุน 60
งบรายจ่ายอื่น 60
แผนการดำเนินโครงการ 60
แผนดำเนินโครงการ งปม.60
การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
แสดงความคิดเห็น (Facebook)
ประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน 57
ดาวน์โหลด
ระบบงานประกันฯ (DocuShare)
ระบบ CHE QA online
SAR 57
แผนพัฒนาและเป้าหมายประกันฯ 58
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 57
ประกาศปรับปรุงเกณฑ์ข้อ 1.4
งานวิชาการและบริหารหลักสูตร
รายงานผล TQF สาขาวิทย์-คณิต
เล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง 2559)
มคอ.5 ปีการศึกษา 2557
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
มคอ.3-5 ปีการศึกษา 2558
การแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
มคอ.ปีการศึกษา2559
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิรู้ภูมิถิ่น
เรื่องเล่าเมืองบางพระ
ตามหาขนมไทย
ขนมบุหลันดั้นเมฆ
ศิษย์เก่า
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
เว็บบอร์ด
ข้อมูลศิษย์เก่า
 
  Untitled Document
   เอกสาร/แบบฟอร์ม
 

งานบริหารและแผน

 
   
=> แบบฟอร์มรายงานโครงการ   
=> แบบฟอร์มสรุปรายงานโครงการ (เล่มรายงานโครงการ)  
=> แบบวิเคราะห์โครงการ  
=> แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ใหม่  
=> แนวคิดไทยแลนด์ 4.0   ใหม่  

งานวิชาการและวิจัย

 
=> แบบใบเบิกค่าสอนเกินภาระงาน เทอม1/2559  
=> แบบเสนอรายชื่อกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  
=>  แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (สวท.04)  

 งานบุคลากร

 
=> แนวปฏิบัติการบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
=>  แนวปฏิบัติการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
=> ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบที่1) ของข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา  

=> แบบกำหนดภาระงานของคณาจารย์ประจำ (ข้าราชการ)

=> การขอตำแหน่งทางวิชาการ

 
 
=> แบบกำหนดภาระงานของคณาจารย์ประจำ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)

=> แบบฟอร์มขยายเวลาศึกษาต่อ

  • แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาศึกษาภายในประเทศ และต่างประเทศ
  • แบบรายงานผลการศึกษาสำหรับข้าราชการได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อประเภท ก.หรือ ข. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ มทร.ตะวันออก
=> แบบรายงานผลการศึกษาสำหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ
 
=> แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
=> แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาภายในประเทศ และต่างประเทศ
=> แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาศึกษาภายในประเทศ และต่างประเทศ
=> สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
=> สัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
=> แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ
=>  สัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา
=> สัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ
=> สัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ
=> แบบรายงานการฝึกอบรม/ สัมมนา/ ดูงาน
=> แบบรายงานผลการศึกษา สำหรับข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อประเภท ก. หรือ ข.
=> สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ
=> สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ ภาคนอกเวลา
=> สัญญาค้ำประกันลูกจ้างชั่วคราว
=> สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
=> สัญญาจ้างพนักงานราชการ
=> สัญญาจ้างทำงานสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
=> สัญญาจ้างทำงานสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ทดลองงาน)
=> ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
=> ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก/การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
=> แบบหนังสือขอลาออกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
=> แบบขอลาออกจากพนักงานราชการ
=> แบบขอลาออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราว
=> แบบใบลาไปต่างประเทศ
=> แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุคร ลากิจส่วนตัว
=> แบบใบขอลาพักผ่อน
=> แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน
 
=> แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับผู้ที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03
=> หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) / (สปส.1-03/1)
=> แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
=> แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
=> แบบฟอร์ม เรื่อง คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542ของข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
=> แบบฟอร์ม เรื่อง คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 6) ของลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ
 
=> แบบฟอร์ม เรื่อง คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ

งานสารบรรณ

 
=> แบบเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ  
=> แบบเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ  
=> ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะพร้อมพนักงานขับรถในระบบ MIS  
=> ตัวอย่างหนังสือภายนอก  
=> ตัวอย่าง บันทึกข้อความ  
=> ขอความอนุเคราะห์ใช้อาคาร สถานที่ และอื่น ๆ ผ่านระบบ MIS  
=> กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ปี 2559  
=> กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริการคณะ ปี 2559  

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
=> ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์คณะฯ  
=> แบบฟอร์มขอใช้ e-document   
=> แบบฟอร์มบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์  
 

งานพัสดุ (จัดซื้อ/จัดจ้าง ยานพาหนะ,อาคารสถานที่,ยานพาหนะ)

 
=> ใบเสนอจัดซื้อจัดจ้าง  
=> ใบเบิกพัสดุของสาขาวิชา  
=> แบบฟอร์มตรวจสอบพัสดุคงเหลือ  
=> ใบสำรวจพัสดุ  
=> ทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)  
=> ทะเบียนพัสดุ  
=> แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
=> แบบฟอร์มขอใช้รถคณะ  
=> แบบฟอร์มขออนุญาตใช้อาคารนอกเวลาราชการ     Word file       PDF file  

งานประกันคุณภาพการศึกษา

 
=> แบบฟอร์มบันทึกภาคสนาม ปี 57 (ระดับหลักสูตร)

=> ผู้กำกับดูแลผู้รับผิดชอบการดำเนินงานและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มทร.ตอ.(ระดับหลักสูตร)

=>แบบฟอร์มรายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี 57 (ระดับหลักสูตร)

=>-แบบฟอร์มตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ปี 57 (ระดับหลักสูตร) 

    ระดับปริญญาตรี

  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  3. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4. สาขาวิศวกรรมเกษตร

    ระดับปริญญาโท

  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
 
=> รายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร   คลิ๊ก  

 

 

   
 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.