Untitled Document Untitled Document

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาเว็บไซต์คณะใหม่ สามารถติดตามข่าวสารคณะได้ที่ http://sci.rmutto.ac.th

ไปที่เว็บไซต์ใหม่

 
ลิงค์ด่วน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
รับเรื่องร้องเรียน
สายด่วนคณบดี
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
กรอกข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทย์
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
สำนักงานคณบดี
ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม
ศูนย์ความปลอดภัยทางอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
บริการนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี/ป.โท
ดาวน์โหลดเอกสาร
ทุนการศึกษา
หอพักนักศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ประเมินการแก้ไขข้อร้องเรียน
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
กรอกแบบประเมินตนเองของนักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร (นศ.ปีสุดท้าย)
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
จดหมายข่าวคณะวิทย์ฯ
มัลติมีเดีย
คลังรูปภาพ
วีดีโอ
Youtube
สำหรับบุคลากร
ตารางขอใช้รถราชการ
ตารางการใช้ห้องประชุม
ประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบประเมินตนเองของอาจารย์
เอกสารเลื่อนเงินเดือน พนักงาน ข้าราชการและพนักงานราชการ
เอกสาร/แบบฟอร์ม
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ระบบ MIS
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ E-training
อีเมล์สำหรับบุคลากร
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัย
การเงินและงบประมาณ
รายงานโครงการ งบ57
เล่มรายงานโครงการ 58
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
แผนยทธศาสตร์คณะ
โครงการ งปม.60
แบบวิเคราะห์โครงการ (แนบขออนุมัติ)
แบบรายงานโครงการ (แนบเคลียร์เงิน)
งบเงินอุดหนุน 60
งบรายจ่ายอื่น 60
แผนการดำเนินโครงการ 60
แผนดำเนินโครงการ งปม.60
การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
แสดงความคิดเห็น (Facebook)
ประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน 57
ดาวน์โหลด
ระบบงานประกันฯ (DocuShare)
ระบบ CHE QA online
SAR 57
แผนพัฒนาและเป้าหมายประกันฯ 58
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 57
ประกาศปรับปรุงเกณฑ์ข้อ 1.4
งานวิชาการและบริหารหลักสูตร
รายงานผล TQF สาขาวิทย์-คณิต
เล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง 2559)
มคอ.5 ปีการศึกษา 2557
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
มคอ.3-5 ปีการศึกษา 2558
การแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
มคอ.ปีการศึกษา2559
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิรู้ภูมิถิ่น
เรื่องเล่าเมืองบางพระ
ตามหาขนมไทย
ขนมบุหลันดั้นเมฆ
ศิษย์เก่า
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
เว็บบอร์ด
ข้อมูลศิษย์เก่า
 
  Untitled Document
   ขนมบุหลันดั้นเมฆ
 

ชื่อขนมบุหลันดั้นเมฆมีที่มาจากเพลงไทยเดิมสมัยรัตนโกสินทร์ชื่อ”บุหลันลอยเลื่อน”ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2 เป็นขนมในกลุ่มขนมถ้วยชักหน้า ชื่อบุหลันดั้นเมฆสะท้อนภาพเสมือนดวงจันทร์ลอยอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าขนมออกแบบให้มีสองสีตัดกันคือเหลืองกับฟ้า จัดเป็นขนมที่หากินยากแต่ทำกินเองได้ง่ายๆ

เนื้อขนมส่วนเมฆใช้ดอกอัญชันแห้งต้มเอาน้ำสีน้ำเงินกรองเอากากออกแล้วใส่น้ำตาลทรายต้มต่อจนน้ำตาลละลายหมด ผสมแป้งให้แป้งข้าวเจ้าเป็นประธานเพิ่มแป้งท้าวกับแป้งมันอย่างละนิด เคล้าให้เข้ากันเติมน้ำเชื่อมอัญชันคนให้แป้งเป็นเนื้อเดียว ขนมชนิดนี้ต้องให้แป้งที่สุกมีหน้าบุ๋มเพื่อกรอกสังขยาไข่ลงไป การจะได้หน้าขนมบุ๋มนั้นเคล็ดอยู่ที่ความร้อนของถ้วยฉะนั้นช่วงผสมแป้ง จึงต้องนึ่งถ้วยรอประมาณ10-15นาทีหรือจนถ้วยร้อนจึงเทแป้งลงไปให้เต็มถ้วย เมื่อแป้งสุกหน้าจะถูกชักให้บุ๋ม ช่วงระหว่างรอแป้งสุกขยำสังขยาซึ่งมีสีเหลืองแทนส่วนบุหลันโดยใช้เฉพาะไข่แดงของไข่ไก่หรือไข่เป็ดขยำกับน้ำตาลปี๊บเติมเกลือสมุทรเล็กน้อย เมื่อเมฆสุกก็ใช้ช้อนเล็กๆหยอดสังขยาลงรอยบุ๋มปกติที่ทำจะหยอด3ครั้ง ชั้นแรกสีไข่จะมีสีอัญชันปนมาเล็กน้อย ชั้นที่สามชั้นสุดท้ายเทให้เต็มผิวหน้า

ทำไมจึงเกิดรอยบุ๋มตรงกลาง

          หัวใจของคำตอบอยู่ตรงเทคนิคอุ่นถ้วยให้ร้อนก่อน เมื่อเทน้ำแป้งลงไปแป้งรอบนอกจะสัมผัสผิวร้อนจะเกิดเป็นเจลก่อนและดึงน้ำรอบๆเข้าหาตัวเมื่อนำไปนึ่งให้ความร้อนส่วนที่เหลือก็จะสุกตามมา ทำให้ตรงกลางเกิดเป็นรอยบุ๋ม การเกิดเจลที่เป็นเหตุของการบุ๋มนั้นขึ้นอยู่กับสัดส่วนระหว่างอะไมโลสกับอะไมโลเพกติน การจะให้ขนมบุ๋มมากๆควรเลือกแป้งที่มีอะไมโลสมากๆที่เหมาะที่สุดเห็นจะเป็นแป้งข้าวเจ้าที่เป็นแป้งเก่า

            เรียงถ้วยไม่ชิดขอบซึ้ง เว้นช่องห่างให้เสมอกัน

                                    นึ่งถ้วย

dffdf

แป้งตัวขนมส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้าเป็นหลักเติมแป้งท้าว แป้งมันลงไปอีกหน่อยอย่างละเท่ากัน

                                          สังขยาไข่แดง

                                          นึ่งตัวขนมให้สุก

                                            เทสังขยาชั้นแรก

 

 

 

 

 

   
 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.