Untitled Document Untitled Document

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาเว็บไซต์คณะใหม่ สามารถติดตามข่าวสารคณะได้ที่ http://sci.rmutto.ac.th

ไปที่เว็บไซต์ใหม่

 
ลิงค์ด่วน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
รับเรื่องร้องเรียน
สายด่วนคณบดี
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
กรอกข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทย์
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
สำนักงานคณบดี
ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม
ศูนย์ความปลอดภัยทางอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
บริการนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี/ป.โท
ดาวน์โหลดเอกสาร
ทุนการศึกษา
หอพักนักศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ประเมินการแก้ไขข้อร้องเรียน
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
กรอกแบบประเมินตนเองของนักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร (นศ.ปีสุดท้าย)
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
จดหมายข่าวคณะวิทย์ฯ
มัลติมีเดีย
คลังรูปภาพ
วีดีโอ
Youtube
สำหรับบุคลากร
ตารางขอใช้รถราชการ
ตารางการใช้ห้องประชุม
ประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบประเมินตนเองของอาจารย์
เอกสารเลื่อนเงินเดือน พนักงาน ข้าราชการและพนักงานราชการ
เอกสาร/แบบฟอร์ม
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ระบบ MIS
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ E-training
อีเมล์สำหรับบุคลากร
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัย
การเงินและงบประมาณ
รายงานโครงการ งบ57
เล่มรายงานโครงการ 58
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
แผนยทธศาสตร์คณะ
โครงการ งปม.60
แบบวิเคราะห์โครงการ (แนบขออนุมัติ)
แบบรายงานโครงการ (แนบเคลียร์เงิน)
งบเงินอุดหนุน 60
งบรายจ่ายอื่น 60
แผนการดำเนินโครงการ 60
แผนดำเนินโครงการ งปม.60
การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
แสดงความคิดเห็น (Facebook)
ประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน 57
ดาวน์โหลด
ระบบงานประกันฯ (DocuShare)
ระบบ CHE QA online
SAR 57
แผนพัฒนาและเป้าหมายประกันฯ 58
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 57
ประกาศปรับปรุงเกณฑ์ข้อ 1.4
งานวิชาการและบริหารหลักสูตร
รายงานผล TQF สาขาวิทย์-คณิต
เล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง 2559)
มคอ.5 ปีการศึกษา 2557
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
มคอ.3-5 ปีการศึกษา 2558
การแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
มคอ.ปีการศึกษา2559
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิรู้ภูมิถิ่น
เรื่องเล่าเมืองบางพระ
ตามหาขนมไทย
ขนมบุหลันดั้นเมฆ
ศิษย์เก่า
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
เว็บบอร์ด
ข้อมูลศิษย์เก่า
 
  Untitled Document
   สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
เกี่ยวกับสาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำการเรียนการสอนด้านวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โดยประกอบด้วย 7 แผนกวิชา  ดังนี้
 
1.แผนกเคมี
2.แผนกจุลชีววิทยา
3.แผนกคณิตศาสตร์
4.แผนกพันธุศาสตร์
5.แผนกชีวเคมี
6.แผนกชีววิทยา
7.แผนกฟิสิกส์
 
ปรัชญา
          จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
 
ปณิธาน
           ปลูกฝังความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสามารถประยุกต์กับความรู้ในสาขาวิชาชีพ
 
 
วิสัยทัศน์
             สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานของหมวดวิชาชีพในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาต่างๆ 
 
 
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และหมวดวิชาเฉพาะที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
2. สร้างสรรค์งานวิจัย โดยประสานงานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อการมีอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3. ให้บริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของครู อาจารย์ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
 
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
 
ติดต่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   โทร : 038-358224 ต่อ 9199
                                                                                โทรสาร : 038-358224 ต่อ 9107
                                                                                 E-mail :sci_math2012@hotmail.com
 
   
 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.