Untitled Document Untitled Document

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาเว็บไซต์คณะใหม่ สามารถติดตามข่าวสารคณะได้ที่ http://sci.rmutto.ac.th

ไปที่เว็บไซต์ใหม่

 
ลิงค์ด่วน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
รับเรื่องร้องเรียน
สายด่วนคณบดี
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
กรอกข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทย์
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
สำนักงานคณบดี
ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม
ศูนย์ความปลอดภัยทางอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
บริการนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี/ป.โท
ดาวน์โหลดเอกสาร
ทุนการศึกษา
หอพักนักศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ประเมินการแก้ไขข้อร้องเรียน
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
กรอกแบบประเมินตนเองของนักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร (นศ.ปีสุดท้าย)
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
จดหมายข่าวคณะวิทย์ฯ
มัลติมีเดีย
คลังรูปภาพ
วีดีโอ
Youtube
สำหรับบุคลากร
ตารางขอใช้รถราชการ
ตารางการใช้ห้องประชุม
ประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบประเมินตนเองของอาจารย์
เอกสารเลื่อนเงินเดือน พนักงาน ข้าราชการและพนักงานราชการ
เอกสาร/แบบฟอร์ม
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ระบบ MIS
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ E-training
อีเมล์สำหรับบุคลากร
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัย
การเงินและงบประมาณ
รายงานโครงการ งบ57
เล่มรายงานโครงการ 58
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
แผนยทธศาสตร์คณะ
โครงการ งปม.60
แบบวิเคราะห์โครงการ (แนบขออนุมัติ)
แบบรายงานโครงการ (แนบเคลียร์เงิน)
งบเงินอุดหนุน 60
งบรายจ่ายอื่น 60
แผนการดำเนินโครงการ 60
แผนดำเนินโครงการ งปม.60
การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
แสดงความคิดเห็น (Facebook)
ประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน 57
ดาวน์โหลด
ระบบงานประกันฯ (DocuShare)
ระบบ CHE QA online
SAR 57
แผนพัฒนาและเป้าหมายประกันฯ 58
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 57
ประกาศปรับปรุงเกณฑ์ข้อ 1.4
งานวิชาการและบริหารหลักสูตร
รายงานผล TQF สาขาวิทย์-คณิต
เล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง 2559)
มคอ.5 ปีการศึกษา 2557
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
มคอ.3-5 ปีการศึกษา 2558
การแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
มคอ.ปีการศึกษา2559
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิรู้ภูมิถิ่น
เรื่องเล่าเมืองบางพระ
ตามหาขนมไทย
ขนมบุหลันดั้นเมฆ
ศิษย์เก่า
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
เว็บบอร์ด
ข้อมูลศิษย์เก่า
 
  Untitled Document
   สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
 
ประวัติสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
 
ปรัชญา
 
พัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมและนำความรู้สู่ชุมชน
 
 
ปณิธาน
 
มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงาน เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่พึ่งพาและชี้นำสังคมได้
 
 
วิสัยทัศน์
 
เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงาน วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ประเทศชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
 
 
พันธกิจ
 
            1. จัดการศึกษาและผลิตมหาบัณฑิตด้านเทคโนโลยีพลังงานที่มีความเป็นเลิศ
 
            2. วิจัยและสร้างสรรค์ผลงานด้านพลังงาน และสร้างนวัตกรรมใหม่
 
            3. ให้บริการงานด้านเทคโนโลยีพลังงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องและเป็นธรรม สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการได้
 
            4. ส่งเสริม เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบสานความเป็นชาติและ สร้างคนที่มีความรู้คู่คุณภาพและจริยธรรม
 
            5. สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและมีสิ่งแวดล้อม ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน


หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป


1. รหัสและชื่อหลักสูตร
            ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
            ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Energy Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
            ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน)
            ชื่อย่อภาษาไทย : วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
            ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Engineering (Energy Technology)
             ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M. Eng. (Energy Technology)

 

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
            ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
            จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
            5.1 รูปแบบ  : เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
            5.2 ภาษาที่ใช้  : หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
             5.3 การรับเข้าศึกษา  : รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยอย่างดี
             5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
            5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
             เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) เริ่มใช้หลักสูตรนี้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
สภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ขอรับการประเมินเพื่อเผยแพร่หลักสูตรในปีการศึกษา 2557

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
             8.1 นักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีพลังงานและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
             8.2 วิศวกรพลังงาน ทางภาคอุตสาหกรรม
             8.3 อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
             8.4 ประกอบอาชีพอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญ นักอนุรักษ์พลังงาน ที่ปรึกษาทางด้านพลังงาน)

 

ติดต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  - โทรศัพท์ : 038-358224 ต่อ 9159

                                                    - โทรสาร : 038-358224 ต่อ 9107

 

                                                     

   
 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.