Untitled Document Untitled Document

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาเว็บไซต์คณะใหม่ สามารถติดตามข่าวสารคณะได้ที่ http://sci.rmutto.ac.th

ไปที่เว็บไซต์ใหม่

 
ลิงค์ด่วน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
รับเรื่องร้องเรียน
สายด่วนคณบดี
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
กรอกข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทย์
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
สำนักงานคณบดี
ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม
ศูนย์ความปลอดภัยทางอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
บริการนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี/ป.โท
ดาวน์โหลดเอกสาร
ทุนการศึกษา
หอพักนักศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ประเมินการแก้ไขข้อร้องเรียน
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
กรอกแบบประเมินตนเองของนักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร (นศ.ปีสุดท้าย)
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
จดหมายข่าวคณะวิทย์ฯ
มัลติมีเดีย
คลังรูปภาพ
วีดีโอ
Youtube
สำหรับบุคลากร
ตารางขอใช้รถราชการ
ตารางการใช้ห้องประชุม
ประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบประเมินตนเองของอาจารย์
เอกสารเลื่อนเงินเดือน พนักงาน ข้าราชการและพนักงานราชการ
เอกสาร/แบบฟอร์ม
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ระบบ MIS
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ E-training
อีเมล์สำหรับบุคลากร
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัย
การเงินและงบประมาณ
รายงานโครงการ งบ57
เล่มรายงานโครงการ 58
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
แผนยทธศาสตร์คณะ
โครงการ งปม.60
แบบวิเคราะห์โครงการ (แนบขออนุมัติ)
แบบรายงานโครงการ (แนบเคลียร์เงิน)
งบเงินอุดหนุน 60
งบรายจ่ายอื่น 60
แผนการดำเนินโครงการ 60
แผนดำเนินโครงการ งปม.60
การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
แสดงความคิดเห็น (Facebook)
ประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน 57
ดาวน์โหลด
ระบบงานประกันฯ (DocuShare)
ระบบ CHE QA online
SAR 57
แผนพัฒนาและเป้าหมายประกันฯ 58
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 57
ประกาศปรับปรุงเกณฑ์ข้อ 1.4
งานวิชาการและบริหารหลักสูตร
รายงานผล TQF สาขาวิทย์-คณิต
เล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง 2559)
มคอ.5 ปีการศึกษา 2557
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
มคอ.3-5 ปีการศึกษา 2558
การแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
มคอ.ปีการศึกษา2559
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิรู้ภูมิถิ่น
เรื่องเล่าเมืองบางพระ
ตามหาขนมไทย
ขนมบุหลันดั้นเมฆ
ศิษย์เก่า
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
เว็บบอร์ด
ข้อมูลศิษย์เก่า
 
  Untitled Document
   สำนักงานคณบดี
 

           <<<<<   สำนักงานคณบดี  >>>>>

 

        

นางสาวชญานันทน์  แซ่เฮง

ตำแหน่ง  รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานคณบดี

โทร.038 - 358201 ต่อ 9105

 
        

ว่าง

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารและแผน

โทร. 038 - 358201  ต่อ  9108

 

        

นางสาวไพรินทร์  คงสมร

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

โทร. 038 - 358201  ต่อ  9106

 

        

นางสาวเบญจพร    ฉิมบ้านไร่

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

โทร. 038 - 358201  ต่อ  9109

 

        

นางสาวปิยนุช  เพชรมณีโชติ

 ตำแหน่ง บุคลากร

โทร. 038 - 358201  ต่อ  9109

 

        

นางสาวเบญจมาศ  สุวรรณฑัต

 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

โทร. 038 - 358201  ต่อ  9106,9111

 

        

นางสาวชวิสสรา  จินดาศิริอรุณ

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

โทร. 038 - 358201  ต่อ  9100

 

 

        


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร. 038 - 358201  ต่อ  9108

 

       

นางสาวนันทนา  เยื้องไกรงาม

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

โทร. 038 - 358201  ต่อ  9100

 

 

        

นายศราวุธ  หาญวงษ์

ตำแหน่งพนักงานขับรถ

โทร. 038 - 358201  ต่อ  9107

 

 

        

นางสาวอุษา    พิมขาว

ตำแหน่งคนงาน

โทร. 038 - 358201  ต่อ  9107

 

 

 

 

 

   
 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.