Untitled Document Untitled Document

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาเว็บไซต์คณะใหม่ สามารถติดตามข่าวสารคณะได้ที่ http://sci.rmutto.ac.th

ไปที่เว็บไซต์ใหม่

 
ลิงค์ด่วน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
รับเรื่องร้องเรียน
สายด่วนคณบดี
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
กรอกข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทย์
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
สำนักงานคณบดี
ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม
ศูนย์ความปลอดภัยทางอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
บริการนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี/ป.โท
ดาวน์โหลดเอกสาร
ทุนการศึกษา
หอพักนักศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ประเมินการแก้ไขข้อร้องเรียน
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
กรอกแบบประเมินตนเองของนักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร (นศ.ปีสุดท้าย)
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
จดหมายข่าวคณะวิทย์ฯ
มัลติมีเดีย
คลังรูปภาพ
วีดีโอ
Youtube
สำหรับบุคลากร
ตารางขอใช้รถราชการ
ตารางการใช้ห้องประชุม
ประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบประเมินตนเองของอาจารย์
เอกสารเลื่อนเงินเดือน พนักงาน ข้าราชการและพนักงานราชการ
เอกสาร/แบบฟอร์ม
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ระบบ MIS
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ E-training
อีเมล์สำหรับบุคลากร
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัย
การเงินและงบประมาณ
รายงานโครงการ งบ57
เล่มรายงานโครงการ 58
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
แผนยทธศาสตร์คณะ
โครงการ งปม.60
แบบวิเคราะห์โครงการ (แนบขออนุมัติ)
แบบรายงานโครงการ (แนบเคลียร์เงิน)
งบเงินอุดหนุน 60
งบรายจ่ายอื่น 60
แผนการดำเนินโครงการ 60
แผนดำเนินโครงการ งปม.60
การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
แสดงความคิดเห็น (Facebook)
ประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน 57
ดาวน์โหลด
ระบบงานประกันฯ (DocuShare)
ระบบ CHE QA online
SAR 57
แผนพัฒนาและเป้าหมายประกันฯ 58
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 57
ประกาศปรับปรุงเกณฑ์ข้อ 1.4
งานวิชาการและบริหารหลักสูตร
รายงานผล TQF สาขาวิทย์-คณิต
เล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง 2559)
มคอ.5 ปีการศึกษา 2557
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
มคอ.3-5 ปีการศึกษา 2558
การแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
มคอ.ปีการศึกษา2559
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิรู้ภูมิถิ่น
เรื่องเล่าเมืองบางพระ
ตามหาขนมไทย
ขนมบุหลันดั้นเมฆ
ศิษย์เก่า
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
เว็บบอร์ด
ข้อมูลศิษย์เก่า
 
  “ขนมชั้นกุหลาบ” แทนความรักแบบไทยๆ


 “ขนมชั้นกุหลาบ” แทนความรักแบบไทยๆ
05 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


“ขนมชั้นกุหลาบ” แทนความรักแบบไทยๆ
โดย คณาจารย์สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
...คิดถึงขนมชั้น   นึกถึงวันต้องห่างไกล
กลีบซ้อนทับแทนใจ พาเราสองได้พบพาน
สีสวยเหมือนนวลน้อง  ชวนให้จ้องทั้งวันวาน
กลิ่นหอมแสนเร้าราน  ช่วยสมานแผลหัวใจ...
 
ถ้าพูดถึงขนมชั้นกุหลาบ หลายๆคนคงนึกถึงขนมที่มีความเหนียวนุ่มละมุนลิ้น รสชาติหวานหอมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
และด้วยรูปลักษณ์แบบกุหลาบจึงไม่แปลกเลยที่คนไทยจะมอบขนมชั้นกุหลาบแทนความรัก ความห่วงใยในโอกาสสำคัญ
ต่างๆแบบไทย อีกทั้งขนมชั้นกุหลาบยังจัดเป็น 1ใน9 ขนมไทยมงคลอีกด้วย
 
ส่วนผสม
แป้งมัน 370 กรัม / แป้งท้าวยายม่อม 30 กรัม / แป้งข้าวเจ้า 45 กรัม / น้ำตาลทราย 700 กรัม / กะทิ 1200 กรัม /
กลิ่นมะลิ / สีสำหรับผสมอาหาร โดยสีเขียวจากใบเตย สีแดงจากรังครั่ง สีม่วงจากดอกอัญชัน
สีเหลืองจากดอกกรรณิการ์ เป็นต้น
 
วิธีทำ
1. เทกะทิใส่หม้อตั้งไฟ ใช้ไฟอ่อน จากนั้นเติมน้ำตาลแล้วค่อยๆเคี่ยวจนน้ำตาลละลายหมด ดับไฟ
เติมกลิ่นมะลิเพียงเล็กน้อย
2. หลังจากกะทิเย็นแล้วนำมาผสมกับส่วนของแป้งต่างๆให้เข้ากัน โดยสลับกับกะทิ นวดจนเข้ากันดี
 
3. แยกน้ำแป้งที่ได้จากข้อที่ 2 เป็นส่วนๆ เพื่อใส่สีผสมอาหารลงไปโดยเพิ่มหรือลดความเข้มของสีตามต้องการ 
4. นำพิมพ์ขนมชั้นลงไปนึ่งในลังถึง ตั้งไฟเดือดนาน 15 นาทีเพื่อไม่ให้แป้งติดพิมพ์ จากนั้นเทแป้งชั้นแรกลง
ไปนึ่งนาน 3 นาที จึงค่อยเติมชั้นถัดไปตามลำดับโดยทุกๆชั้นใช้เวลาในการนึ่งประมาณ 3 นาที ในกระบวน
การนี้เมื่อแป้งได้รับความร้อนจะเกิดการเจลลาติไนซ์ (gelatinization) คือปรากฏการณ์ของน้ำแป้งเมื่อได้
รับความร้อน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภายในโมเลกุลของเม็ดแป้ง (starch granule) เนื่องจาก
ความร้อนทำลายพันธะไฮโดรเจนภายในโมเลกุลของสตาร์ชในเม็ดแป้ง อุณหภูมิที่สตาร์ชเริ่มเกิดการ
เจลาติไนซ์ เรียกว่า gelatinization temperature หรือ pasting temperature อยู่ในช่วงอุณหภูมิ
ประมาณ 60-70 องศาเซลเซียสขึ้นอยู่กับชนิดของแป้ง (พิมพ์เพ็ญและนิธิยา, ม.ป.ป.)
เมื่อแป้งสุกดีครับทุกชั้นแล้วจึงตัดเป็นเส้นยาวประมาณ 10-13 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2-3
เซนติเมตร เพื่อทำการม้วนพับเป็นรูปกุหลาบ 
 
ข้อเสนอแนะ
1. สามารถใช้พิมพ์ซิลิโคนสำเร็จรูป (พิมพ์กุหลาบ) แทนได้
2. การใช้สีผสมอาหารสำเร็จรูปจะดีในแง่ของการทำธุรกิจเพราะเมื่อผู้บริโภคซื้อขนมชั้นไปแล้ว
รับประทานไม่หมดในวันเดียว สามารถเก็บขนมชั้นไว้ในตู้เย็นได้โดยเมื่อนำออกมารับประทานอีกครั้ง
ขนมชั้นจะยังมีลักษณะที่ดี คือ นุ่ม ไม่แข็งแห้งเหมือนเดิม
 
เอกสารอ้างอิง
พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์. ม.ป.ป. การเจลาติไนซ์. (ออนไลน์).
แหล่งที่มา : http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0350/gelatinization%E0%
B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0
%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%8B%
E0%B9%8C. 25 เมษายน 2559.
 

 


 

 

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.