Untitled Document Untitled Document

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาเว็บไซต์คณะใหม่ สามารถติดตามข่าวสารคณะได้ที่ http://sci.rmutto.ac.th

ไปที่เว็บไซต์ใหม่

 
ลิงค์ด่วน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
รับเรื่องร้องเรียน
สายด่วนคณบดี
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
กรอกข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทย์
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
สำนักงานคณบดี
ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม
ศูนย์ความปลอดภัยทางอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
บริการนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี/ป.โท
ดาวน์โหลดเอกสาร
ทุนการศึกษา
หอพักนักศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ประเมินการแก้ไขข้อร้องเรียน
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
กรอกแบบประเมินตนเองของนักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร (นศ.ปีสุดท้าย)
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
จดหมายข่าวคณะวิทย์ฯ
มัลติมีเดีย
คลังรูปภาพ
วีดีโอ
Youtube
สำหรับบุคลากร
ตารางขอใช้รถราชการ
ตารางการใช้ห้องประชุม
ประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบประเมินตนเองของอาจารย์
เอกสารเลื่อนเงินเดือน พนักงาน ข้าราชการและพนักงานราชการ
เอกสาร/แบบฟอร์ม
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ระบบ MIS
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ E-training
อีเมล์สำหรับบุคลากร
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัย
การเงินและงบประมาณ
รายงานโครงการ งบ57
เล่มรายงานโครงการ 58
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
แผนยทธศาสตร์คณะ
โครงการ งปม.60
แบบวิเคราะห์โครงการ (แนบขออนุมัติ)
แบบรายงานโครงการ (แนบเคลียร์เงิน)
งบเงินอุดหนุน 60
งบรายจ่ายอื่น 60
แผนการดำเนินโครงการ 60
แผนดำเนินโครงการ งปม.60
การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
แสดงความคิดเห็น (Facebook)
ประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน 57
ดาวน์โหลด
ระบบงานประกันฯ (DocuShare)
ระบบ CHE QA online
SAR 57
แผนพัฒนาและเป้าหมายประกันฯ 58
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 57
ประกาศปรับปรุงเกณฑ์ข้อ 1.4
งานวิชาการและบริหารหลักสูตร
รายงานผล TQF สาขาวิทย์-คณิต
เล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง 2559)
มคอ.5 ปีการศึกษา 2557
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
มคอ.3-5 ปีการศึกษา 2558
การแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
มคอ.ปีการศึกษา2559
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิรู้ภูมิถิ่น
เรื่องเล่าเมืองบางพระ
ตามหาขนมไทย
ขนมบุหลันดั้นเมฆ
ศิษย์เก่า
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
เว็บบอร์ด
ข้อมูลศิษย์เก่า
 
  นศ.คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานจากงานประชุมวิชาการ AUCC 2017


 นศ.คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานจากงานประชุมวิชาการ AUCC 2017
26 เมษายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เมื่อวันที่ 20 - 22 เมษายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ได้รับการตอบรับเข้านำเสนอผลงาน 3 บทความในงานประชุมวิชาการ AUCC 2017 (The 5 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

รายชื่อผลงานที่ร่วมนำเสนอ

ชื่อบทความ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบควบคุมปัจจัยสำหรับการเจริญเติบโตของพืช:
กรณีศึกษาการปลูกเห็ด (Smart Growth System: Mushroom)

 
นายวรกานต์  วรรณ์ประเสริฐ
นายพนาพร  ศรีสงคราม
อ.สกุลชาย สารมาศ
อ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี
อ.จริญญา อักษรณรงค์
ระบบควบคุมปัจจัยส ำหรับกำรเจริญเติบโตของพืช:
กรณีศึกษำแบบไฮโดรโปนิกส์ (Smart HydroPonic)

 
นายรชต  สันธิศิริ 
นายอภิสิทธิ  กิดาการไกล
อ.สกุลชาย สารมาศ
อ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี
ระบบควบคุมปัจจัยสำหรับกำรเจริญเติบโตของพืช:
กรณีศึกษำแบบปลูกด้วยดิน (Smart SoilFarm)

 
นายสุกฤษฏิ์  พุทธชาลี
นายเมธาวุฒิ  บัวขาว
อ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี
อ.สกุลชาย สารมาศ

ซึ่งผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัลต่างๆดังนี้
ผลงาน “ระบบควบคุมปัจจัยสำหรับกำรเจริญเติบโตของพืช:กรณีศึกษำแบบปลูกด้วยดิน (Smart SoilFarm)” ได้รับรางวัลโครงการยอดเยี่ยม ในประเภทโครงการ Internet of Things (IOT) พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จากบริษัท MFEC ผู้สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ และได้รับรางวัล Good paper นายสุกฤษฏิ์ พุทธชาลี และนายเมธาวุฒิ บัวขาว นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 เป็นเจ้าของผลงาน โดยมี อ.สกุลชาย สารมาศ อ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี และ อ.จริญญา อักษรณรงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


 

 

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.