Untitled Document Untitled Document

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาเว็บไซต์คณะใหม่ สามารถติดตามข่าวสารคณะได้ที่ http://sci.rmutto.ac.th

ไปที่เว็บไซต์ใหม่

 
ลิงค์ด่วน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
รับเรื่องร้องเรียน
สายด่วนคณบดี
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
กรอกข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทย์
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
สำนักงานคณบดี
ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม
ศูนย์ความปลอดภัยทางอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
บริการนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี/ป.โท
ดาวน์โหลดเอกสาร
ทุนการศึกษา
หอพักนักศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ประเมินการแก้ไขข้อร้องเรียน
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
กรอกแบบประเมินตนเองของนักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร (นศ.ปีสุดท้าย)
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
จดหมายข่าวคณะวิทย์ฯ
มัลติมีเดีย
คลังรูปภาพ
วีดีโอ
Youtube
สำหรับบุคลากร
ตารางขอใช้รถราชการ
ตารางการใช้ห้องประชุม
ประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบประเมินตนเองของอาจารย์
เอกสารเลื่อนเงินเดือน พนักงาน ข้าราชการและพนักงานราชการ
เอกสาร/แบบฟอร์ม
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ระบบ MIS
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ E-training
อีเมล์สำหรับบุคลากร
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัย
การเงินและงบประมาณ
รายงานโครงการ งบ57
เล่มรายงานโครงการ 58
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
แผนยทธศาสตร์คณะ
โครงการ งปม.60
แบบวิเคราะห์โครงการ (แนบขออนุมัติ)
แบบรายงานโครงการ (แนบเคลียร์เงิน)
งบเงินอุดหนุน 60
งบรายจ่ายอื่น 60
แผนการดำเนินโครงการ 60
แผนดำเนินโครงการ งปม.60
การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
แสดงความคิดเห็น (Facebook)
ประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน 57
ดาวน์โหลด
ระบบงานประกันฯ (DocuShare)
ระบบ CHE QA online
SAR 57
แผนพัฒนาและเป้าหมายประกันฯ 58
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 57
ประกาศปรับปรุงเกณฑ์ข้อ 1.4
งานวิชาการและบริหารหลักสูตร
รายงานผล TQF สาขาวิทย์-คณิต
เล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง 2559)
มคอ.5 ปีการศึกษา 2557
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
มคอ.3-5 ปีการศึกษา 2558
การแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
มคอ.ปีการศึกษา2559
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิรู้ภูมิถิ่น
เรื่องเล่าเมืองบางพระ
ตามหาขนมไทย
ขนมบุหลันดั้นเมฆ
ศิษย์เก่า
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
เว็บบอร์ด
ข้อมูลศิษย์เก่า
 
  สาขาวิทย์-อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประกวดนวัตกรรมอาหารเพื่อคนรุ่นใหม่ PD Festival (Food Innovation for New Generation)


 สาขาวิทย์-อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประกวดนวัตกรรมอาหารเพื่อคนรุ่นใหม่ PD Festival (Food Innovation for New Generation)
04 พฤษภาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

              สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี จัดการประกวดนวัตกรรมอาหารเพื่อคนรุ่นใหม่ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงอาหารกลาง มทร.ตะวันออก ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษา รู้คิด รู้ทำ รู้นำ สร้างสรรค์สังคม ผ่านรายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชาฯ รวมทั้ง วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ถือเป็นอีกวิชาหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญ ที่นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติ โดยนำความรู้พื้นฐานจากทุกรายวิชามาบูรณาการเข้าด้วยกัน ประกอบกับเนื้อหารายวิชาที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาสูตร กรรมวิธีการผลิต การทดสอบคุณภาพ การคิดต้นทุน และการนำผลิตภัณฑ์สู่ตลาด ซึ่งในปีนี้มีการมอบหมายให้นักศึกษาทำโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมอาหารเพื่อคนรุ่นใหม่” เพื่อสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม การจัดงานประกวดนวัตกรรมอาหารเพื่อคนรุ่นใหม่ในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงผลงาน ฝึกทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้จักวางแผนการทำงาน และเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลในรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอบนเวทีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ผลิตภัณฑ์ คือ Cocktail egg sausages, Mini phytopatties, Basil buns, Fresh drink, Morning cups, Pancake balls, Rosselle cake และVeggie balls โดยใช้เกณฑ์การตัดสินที่เป็นสากล และทางสาขาวิชาฯ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้ตัดสินผลงานของนักศึกษาในวันนี้ด้วย

 

 

 


 

 

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.