Untitled Document Untitled Document

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาเว็บไซต์คณะใหม่ สามารถติดตามข่าวสารคณะได้ที่ http://sci.rmutto.ac.th

ไปที่เว็บไซต์ใหม่

 
ลิงค์ด่วน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
รับเรื่องร้องเรียน
สายด่วนคณบดี
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
กรอกข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทย์
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
สำนักงานคณบดี
ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม
ศูนย์ความปลอดภัยทางอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
บริการนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี/ป.โท
ดาวน์โหลดเอกสาร
ทุนการศึกษา
หอพักนักศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ประเมินการแก้ไขข้อร้องเรียน
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
กรอกแบบประเมินตนเองของนักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร (นศ.ปีสุดท้าย)
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
จดหมายข่าวคณะวิทย์ฯ
มัลติมีเดีย
คลังรูปภาพ
วีดีโอ
Youtube
สำหรับบุคลากร
ตารางขอใช้รถราชการ
ตารางการใช้ห้องประชุม
ประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบประเมินตนเองของอาจารย์
เอกสารเลื่อนเงินเดือน พนักงาน ข้าราชการและพนักงานราชการ
เอกสาร/แบบฟอร์ม
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ระบบ MIS
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ E-training
อีเมล์สำหรับบุคลากร
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัย
การเงินและงบประมาณ
รายงานโครงการ งบ57
เล่มรายงานโครงการ 58
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
แผนยทธศาสตร์คณะ
โครงการ งปม.60
แบบวิเคราะห์โครงการ (แนบขออนุมัติ)
แบบรายงานโครงการ (แนบเคลียร์เงิน)
งบเงินอุดหนุน 60
งบรายจ่ายอื่น 60
แผนการดำเนินโครงการ 60
แผนดำเนินโครงการ งปม.60
การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
แสดงความคิดเห็น (Facebook)
ประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน 57
ดาวน์โหลด
ระบบงานประกันฯ (DocuShare)
ระบบ CHE QA online
SAR 57
แผนพัฒนาและเป้าหมายประกันฯ 58
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 57
ประกาศปรับปรุงเกณฑ์ข้อ 1.4
งานวิชาการและบริหารหลักสูตร
รายงานผล TQF สาขาวิทย์-คณิต
เล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง 2559)
มคอ.5 ปีการศึกษา 2557
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
มคอ.3-5 ปีการศึกษา 2558
การแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
มคอ.ปีการศึกษา2559
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิรู้ภูมิถิ่น
เรื่องเล่าเมืองบางพระ
ตามหาขนมไทย
ขนมบุหลันดั้นเมฆ
ศิษย์เก่า
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
เว็บบอร์ด
ข้อมูลศิษย์เก่า
 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาการจัดการสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาการจัดการสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


วันที่ 26 ม.ค. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาการจัดการสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กลาง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี    ซึ่งมีกิจกรรมการเสวนาเชิงวิชาการด้านสหกิจศึกษาระหว่างสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับผู้บริหาร และผู้แทนทุกหลักสูตร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และการนำเสนอผลงานจากนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษารุ่นน้อง รายละเอียดดังนี้

การศึกษาประสิทธิภาพของโปรไบโอติกในการยับยั้งเชื้อ Vibrio spp. เชื้อก่อโรคในลูกกุ้งขาวแวนนาไมในระดับ in vitro : นางสาวศิริลักษณ์  พลดารา

ระบบจัดการไฟล์วารสารและงานวิจัยภายในโรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา : นายรชต สันธิศิริ

หัวข้อโครงงานที่ได้รับ : CPF HR Web Portal  : นางสาวเบญจมาพร แสนสะอาด

ฝึกงานเกี่ยวกับสารทดแทนความหวานแทนน้ำตาล ผลิตภัณฑ์ยืดอายุอาหาร และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ : นางสาวกานต์สินี  สังข์ชุม 


ฝึกงานเกี่ยวกับเนื้อไก่ดิบและเนื้อไก่ปรุงสุกแปรรูปส่งออก 100 เปอร์เซ็นต์: นายภานุรุจน์ ศิริโวหาร และ นางสาวจุรีรัตน์ ปรุดรัมย์

การปรับ Grader ด้วยแท่งเหล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Grader Roller grader adjustment by Stanley steel rods:นางสาวปาลิตา เพ็ชรศิริ

การศึกษาการปรับปรุงสายพานเครื่อง DB4 Breaded เพื่อลดกากแป้งในน้ำมันที่มีผลต่อค่า AcidValueช่วยยืดอายุ ลดปริมาณการใช้น้ำมันและแป้ง Breaded The effect of improvement DB4 Breaded belt to reduce starch in oil, acid value and the life span of oil and breaded flour:นางสาวกัลย์สุดา ปั้นตระกูล 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

เรียบเรียง/เผยแพร่ : กฤติภูมิ  แวงภูลา


 

 

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.