Untitled Document Untitled Document

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาเว็บไซต์คณะใหม่ สามารถติดตามข่าวสารคณะได้ที่ http://sci.rmutto.ac.th

ไปที่เว็บไซต์ใหม่

 
ลิงค์ด่วน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
รับเรื่องร้องเรียน
สายด่วนคณบดี
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
กรอกข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทย์
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
สำนักงานคณบดี
ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม
ศูนย์ความปลอดภัยทางอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
บริการนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี/ป.โท
ดาวน์โหลดเอกสาร
ทุนการศึกษา
หอพักนักศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ประเมินการแก้ไขข้อร้องเรียน
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
กรอกแบบประเมินตนเองของนักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร (นศ.ปีสุดท้าย)
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
จดหมายข่าวคณะวิทย์ฯ
มัลติมีเดีย
คลังรูปภาพ
วีดีโอ
Youtube
สำหรับบุคลากร
ตารางขอใช้รถราชการ
ตารางการใช้ห้องประชุม
ประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบประเมินตนเองของอาจารย์
เอกสารเลื่อนเงินเดือน พนักงาน ข้าราชการและพนักงานราชการ
เอกสาร/แบบฟอร์ม
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ระบบ MIS
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ E-training
อีเมล์สำหรับบุคลากร
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัย
การเงินและงบประมาณ
รายงานโครงการ งบ57
เล่มรายงานโครงการ 58
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
แผนยทธศาสตร์คณะ
โครงการ งปม.60
แบบวิเคราะห์โครงการ (แนบขออนุมัติ)
แบบรายงานโครงการ (แนบเคลียร์เงิน)
งบเงินอุดหนุน 60
งบรายจ่ายอื่น 60
แผนการดำเนินโครงการ 60
แผนดำเนินโครงการ งปม.60
การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
แสดงความคิดเห็น (Facebook)
ประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน 57
ดาวน์โหลด
ระบบงานประกันฯ (DocuShare)
ระบบ CHE QA online
SAR 57
แผนพัฒนาและเป้าหมายประกันฯ 58
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 57
ประกาศปรับปรุงเกณฑ์ข้อ 1.4
งานวิชาการและบริหารหลักสูตร
รายงานผล TQF สาขาวิทย์-คณิต
เล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง 2559)
มคอ.5 ปีการศึกษา 2557
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
มคอ.3-5 ปีการศึกษา 2558
การแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
มคอ.ปีการศึกษา2559
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิรู้ภูมิถิ่น
เรื่องเล่าเมืองบางพระ
ตามหาขนมไทย
ขนมบุหลันดั้นเมฆ
ศิษย์เก่า
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
เว็บบอร์ด
ข้อมูลศิษย์เก่า
 
  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตร คว้ารางวัล 5 รางวัลระดับชาติ ในงานประชุมวิชาการประกวดโครงงานวิศวกรรมเกษตร ครั้งที่ 24


 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตร คว้ารางวัล 5 รางวัลระดับชาติ ในงานประชุมวิชาการประกวดโครงงานวิศวกรรมเกษตร ครั้งที่ 24
02 เมษายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำทีมโดย ผศ.ดร.ระวิน  สืบค้า, ดร.กรรณพต  แก้วสอน, อ.ชนิดา บุพตา, อ.ศุภสิทธิ์  ประเสิรฐลาภ และอ.ชวลิต ปัญญาอิสระ และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จำนวน 41 คน เข้าร่วมประชุมวิชาการประกวดโครงงานวิศวกรรมเกษตร ครั้งที่ 24 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในงานการประชุมวิชาการจำนวน 5 ผลงาน และสามารถคว้ารางวัลระดับชาติ จำนวน 5 รางวัล คือ
 

1. โครงงานเรื่อง "การพัฒนาวัสดุจากธรรมชาติเพื่อป้องกันการกระแทกของผลเมล่อน" ผลงานของ ตรีทิพ  เทวกุล, ณภูริ์  เพ็งเกษม, ธิดารัตน์  รักษากิจ, สิทธิพงศ์  หิตะจารีย์ (นักศึกษา) ซึ่งมี ดร.กรรณพต  แก้วสอน และ อ.ศุภสิทธิ์  ประเสิรฐลาภ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
­รางวัลดีเด่นเกียรติยศ ภาคบรรยาย
­รางวัลดีเด่น ด้านการนำเสนอ ภาคบรรยาย
­ระดับเหรียญเงิน (ภาคบรรยาย)

2. โครงงานเรื่อง “การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกไส้กรอก” ผลงานของ จิรฐา ปฐมรัตน์, จิรายุ ปฐมรัจน์, ภิญญาภัชญ์  จันทร์ศิริ (นักศึกษา) ซึ่งมี คุณดำรงฟล ศิลปะคง และ อ.ศุภสิทธิ์  ประเสริฐลาภ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
­รางวัลระดับเหรียญเงิน (ภาคนิทัศน์) 
3. โครงงานเรื่อง “การพัฒนาเครื่องบดเศษกระดองปูม้า” ผลงานของ นันทพล เอี่ยมสอาด, กันตพิชญ์  ไหลพานิช, สุจินดา  คุนากัณต์, ศุภสัณห์  เสงี่ยมจิตต์ (นักศึกษา) ซึ่งมี ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
­รางวัลระดับเหรียญทองแดง (ภาคนิทัศน์) 

 

 

 

 

ข้อมูล:ดร.กรรณพต  แก้วสอน

เผยแพร่: กฤติภูมิ  แวงภูลา


 

 

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.