Untitled Document Untitled Document

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาเว็บไซต์คณะใหม่ สามารถติดตามข่าวสารคณะได้ที่ http://sci.rmutto.ac.th

ไปที่เว็บไซต์ใหม่

 
ลิงค์ด่วน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
รับเรื่องร้องเรียน
สายด่วนคณบดี
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
กรอกข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทย์
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
สำนักงานคณบดี
ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม
ศูนย์ความปลอดภัยทางอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
บริการนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี/ป.โท
ดาวน์โหลดเอกสาร
ทุนการศึกษา
หอพักนักศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ประเมินการแก้ไขข้อร้องเรียน
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
กรอกแบบประเมินตนเองของนักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร (นศ.ปีสุดท้าย)
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
จดหมายข่าวคณะวิทย์ฯ
มัลติมีเดีย
คลังรูปภาพ
วีดีโอ
Youtube
สำหรับบุคลากร
ตารางขอใช้รถราชการ
ตารางการใช้ห้องประชุม
ประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบประเมินตนเองของอาจารย์
เอกสารเลื่อนเงินเดือน พนักงาน ข้าราชการและพนักงานราชการ
เอกสาร/แบบฟอร์ม
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ระบบ MIS
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ E-training
อีเมล์สำหรับบุคลากร
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัย
การเงินและงบประมาณ
รายงานโครงการ งบ57
เล่มรายงานโครงการ 58
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
แผนยทธศาสตร์คณะ
โครงการ งปม.60
แบบวิเคราะห์โครงการ (แนบขออนุมัติ)
แบบรายงานโครงการ (แนบเคลียร์เงิน)
งบเงินอุดหนุน 60
งบรายจ่ายอื่น 60
แผนการดำเนินโครงการ 60
แผนดำเนินโครงการ งปม.60
การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
แสดงความคิดเห็น (Facebook)
ประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน 57
ดาวน์โหลด
ระบบงานประกันฯ (DocuShare)
ระบบ CHE QA online
SAR 57
แผนพัฒนาและเป้าหมายประกันฯ 58
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 57
ประกาศปรับปรุงเกณฑ์ข้อ 1.4
งานวิชาการและบริหารหลักสูตร
รายงานผล TQF สาขาวิทย์-คณิต
เล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง 2559)
มคอ.5 ปีการศึกษา 2557
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
มคอ.3-5 ปีการศึกษา 2558
การแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
มคอ.ปีการศึกษา2559
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิรู้ภูมิถิ่น
เรื่องเล่าเมืองบางพระ
ตามหาขนมไทย
ขนมบุหลันดั้นเมฆ
ศิษย์เก่า
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
เว็บบอร์ด
ข้อมูลศิษย์เก่า
 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมจิตอาสา "รักษ์อ่างเก็บน้ำบางพระ"


 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมจิตอาสา "รักษ์อ่างเก็บน้ำบางพระ"
03 เมษายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา “รักษ์อ่างเก็บน้ำบางพระ” นำโดย ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดี ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกับ หัวหน้าและบุคลากรเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางพระ ร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเก็บขยะบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าเนินวังหิน บางพระ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อารมย์ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรของมหาวิทยาลัย ชมรมศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ชุมชนนาพุ กลุ่มผู้ปั่นจักรยาน ตัวแทนบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขาชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายในงานยังมีกิจกรรมชิงรางวัลชั่งน้ำหนักขยะ “รักษ์อ่างเก็บน้ำบางพระ The big 5” กิจกรรม selfie&share ถ่ายรูปโดนใจ แล้วติดแฮตแท็ค #รักษ์อ่างเก็บน้ำบางพระ #SCIRMUTTO งานนี้ได้สนุกสนานพร้อมจิตสำนึกที่ดีที่สร้างสรรค์ต่อสังคม ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันทำความดีในครั้งนี้ ขอบคุณท่านอธิการบดีที่เสียสละเวลาในวันหยุดมาร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม ขอบคุณชมรมศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ที่มาร่วมจัดกิจกรรม ขอบคุณบุคลากรของคณะและมหาวิทยาลัยที่เห็นความสำคัญของจิตอาสาที่มาช่วยจัดและร่วมกิจกรรม ขอบคุณเจ้าของสถานที่ที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการทำกิจกรรมของเรา ขอบคุณทีมจาก บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขาชลุรี ที่มาร่วมทำจิตอาสา ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ชุมชนนาพุ ขอบคุณ Bags and Gloves Co., Ltd. และบริษัท ทีแอนด์เอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดที่ให้ความอนุเคราะห์ถุงมือ ถุงขยะ และของรางวัลในการจัดกิจกรรม และขอบคุณทุกกำลังใจที่สนับสนุน
 

 

 

 

ดูรูปภาพทั้งหมด

ข้อมูล:อดิศักดิ์  จำปาสี

เผยแพร่: กฤติภูมิ  แวงภูลา


 

 

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.